Topic:-11-DEC-2017..
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
11-DEC-2017
Tahaffuz E Khatm E Nubuwwat
BHIWANDI
10.8 MB

Topic:- 23-NOV-2017
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
MAJILS - 23-Nov-2017
AQSA MASJID Darul-Ehsan Bhiwandi
13.8 MB


Date:- 24- NOV-2017
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
JUMA -24-Nov-2017
WAJA MOHALLA MASJID BHIWADNI
7.6 MB

Topic:- 11-Nov-2017
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
11-Nov-2017
Haq Ada karne ka Mizaaj
SAFAR-E KANPUR
15.8 MB

Topic:- 25-Nov-2017
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
25-Nov-2017
Hifazat e Quran
MADRASA-E MISHKAATH UL ULOOM TARA MANDAL
14.8 MB


Topic:- 25-Oct-2017
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
25-Oct-2017
Insano ki Do Qisme Jannati or Jahanami
13.8 MB


Topic:- 26-Nov-2017
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
26-Nov-2017
Is Zamane ke Fitne
Darul-Ehsan Banglore
20.5 MB

Topic:- 03-Dec-2017.
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
03-Dec-2017.
muhabbat-e-rasool, ita'at se wa'zhe hoti hai
Masjid –e aisha Banglore
14.8 MB

Topic:- 24-Oct-2017..
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
24-Oct-2017
Shukr Or Nashukri ka Mizaaj
MADINA MASJID GHAROOR AABAAD VANAMBADI
16.8 MB


Topic:- 26-Nov-2017
Hadhrat Moulana Syed Muhammed Talha Qasmi Naqshbandi(DB)
26-Nov-2017
Taqwe ke baager Na duniya banti hai na Akherat
MASJID E ASHRAFIA BANGLORE
14.8 MB